کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

 

???? ??? ???? ???

????? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ??

 

 

????????? ???? ???  Toray?? ????? ????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ?????? ????????. ??? ??????? ?? ???? ???? ?? ????? ? ????? ??????? ????? ?? ???? ?? ????.

???????? ???? ??? Toray ?? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ???????? ??? ???? ?? ??? 21 ????? ???????? ? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ??????? ??? ??? ?? ??? ???????.

 ??? ??????? ?????? ?? ???? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ???? ???? ????? ???????.

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template