کارت خوان دستگاه تولید لیبل‌های هوشمند کارت هوشمند پلیت‌های لمینیتی تجهیزات شخصی سازی دستگاههای رطوبت ساز مرکب‌های امنیتی MIS/ERP ماشین پاکت گذاری

 

?????? ????? ???????? ??????

 

??????? ? ?? ??? ?????? ?? ?? ???? Inlay ?? ????? ????????? GSIT ????? ???????? ???????? ???? ????? ? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ? ????? ?? ????? ????? ???? ????????.

??? ????? ? ?????? ??????? ??? ?? ?? ???? ????? ?????? ?? ????????? ??? ?????? ???? ????? ??? ? ?????? ????? ??? ?? ?? ??????? ?????? ? ????????? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ???.

 

Please visit our in-country partners' web sites | Datis | Golchin
IdeaTec | hosting template